ปัญ หาเรื่อง หนี้ สิน ทำบุญ ไม่ขึ้น ให้สะสม เหรียญ10 บาท เอาห่อ ผ้าขาวบางไว้

ปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำบุญไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10บาท เอาห่อผ้าขาวบางไว้

ปัญหาเ รื่องหนี้สิ น ทำ บุญไม่ขึ้น ให้สะ สม เห รียญ10บ าท เอ าห่อ ผ้ าขาวบางไว้

ทุกคนเกิดมาย่อมมีปัญหาทางการเงิน ปัญหาในเรื่องของเงินนั้นนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ หลายคนหาทางออกไม่ได้ บาง คนเกิดมาบนกองเงินกองทอง ไม่รู้สึกว่าตัวเอง ลำบาก พอวันไหนลำบากขึ้นมา ก็เลยรู้ว่าความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นอย่างไร

ทุกคนที่ลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรน สู้ชีวิต สร้างชีวิตเพื่อ ทำให้ วันข้างหน้าดีก ว่านี้ หาใครคิดว่าตัวเองกำลังเจอกับค วามลำบากมากเท่ าไหร่ก็ตาม ทำมากได้น้อย ทำน้อยก็ไม่ได้ อะไร มีหนี้มีสิน ไม่มีเงินเก็บ ขอแนะนำว่าให้ลองทำตามวิธีเหล่านี้ดู

หากใครลำบากมีหนี้สินมากมาย ให้ลองสะสมเหรียญ 10 บาท ลองสะส มไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นการไปแลกให้ได้เหรียญสิบมา เมื่อเราสะสมเหรียญ 10   บาทครบ 120 เหรียญแล้ว จะใช้ระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรา

1 ให้เรานำเหรียญทั้งหมดไปห่อผ้าขาวบาง เป็นผ้าแบบไหนก็ได้ให้เป็นผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์

2 ให้นำเหรียญที่เราสะสมไว้เอาไปเป็ นปัจจัยในการถวายที่วัด ช่วยถวายวัดในตู้ชำระหนี้ส งฆ์ ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ  ค่าใช้จ่ายที่วัดจะต้องใช้

3 นำเหรียญบางส่วนไปช่ วยซื้อข้าวซื้อของใ ห้กับคนที่ไม่มี ช่วยคนที่เขาลำบากมากกว่ าเรา

4 และเหรียญอีกส่วนหนึ่งก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกร าบพระประธานในโบสถ์ขอ งวัดนั้นๆ แล้วก็อาราธนา ศีลดังต่อไปนี้

 

(ตั้งนะโม 3 จบ) ทำด้วยความตั้งใจ ต้อง มีสมา ธิกับการส วด มนต์ภาวนา

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัต ถายะ ติสะระเ ณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพ ระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รว ถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร และข้าพเจ้า พูดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี  เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิ ก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้สิ่งนั้นเป็นโ มฆะขาดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้ ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอ บครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่นมาจนถึงปัจจุบัน จง  ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่ พระนิพพานด้วยเทอญส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120  เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทนดว งจิ ตของเรา 1 ดว ง ดว งจิตมนุษย์มี 121 ดว ง ดังนั้น จึงใช้ 120 เหรียญให้นำเงินนี้นำไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หลังจากนี้ภายใน 1 สัปดาห์ การค้าการขาย ของเราจะ  ค่อยๆดีขึ้น การเงิน จะดีขึ้น ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น จะได้ความสุขกายสบายใจ เหรียญนี้มีตาของแผ่น ดิน มีความศั กดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนให้เราได้อโหสิ ใครที่ทำแล้วจะ ดี ใครที่บอกบุ ญนี้ให้กับผู้อื่น ชีวิตก็  จะดียิ่งๆขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *